Nymburk

K Letišti 2219
CZ-288 02 Nymburk

Mor. Budějovice

K Hoře 1572
CZ-676 01 Mor. Budějovice

Opava

Těšínská 2675/102
CZ-746 01 Opava

Aleš Pudil vedoucí prodeje Copack Plus (+420) 325 544 598 ales.pudil@modelgroup.com
IČ:
45192944
DIČ:
CZ45192944
SÍDLO:
Opava – Předměstí, Těšínská 2675/102, PSČ 746 01
SP.ZN.:
456 B, Krajský soud v Ostravě

KONTAKTUJTE NÁS POMOCÍ EMAILU

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů správcem Model Obaly a.s. se sídlem Těšínská 2675/102, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 45192944, společností zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 456 (dále jen „Správce“) v rozsahu:

 • jméno, příjmení, akademický titul
 • datum narození (den, měsíc, rok)
 • poštovní adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • pracovní pozice (včetně označení zaměstnavatele)
k účelům:

 • k oslovování mé osoby v rámci marketingových a obdobných a průzkumů prováděných výlučně Správcem nebo pro Správce
 • zasílání obchodních nabídek Správce, včetně akcí
 • zasílání informací o zboží prodávaném Správcem, včetně reklamy a marketingových nabídek v rámci přímého marketingu
po dobu platnosti tohoto souhlasu (10 let) s tím, že:

 • mám právo kdykoliv tento souhlas odvolat buď e – mailovou zprávou na adresu gdpr.cz@modelgroup.com, nebo odhlašovacího odkazu, který je v každé e – mailové zprávě Správce
 • i když nedojde k odvolání tohoto souhlasu, Správce bude na jeho základě ve vztahu ke mně jednat po dobu, kterou lze spravedlivě považovat za přiměřenou
 • odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu do doby jeho odvolání
jsem přitom informován/a o tom, že mám vůči Správci dále zejména právo:

 • přístupu k osobním údajům, které jsou o mě zpracovávány a na poskytnutí informací o zpracovávaných osobních údajích
 • na vysvětlení v případě pochybností o tom, zda jsou osobní údaje Správcem zpracovávány v souladu s GDPR
 • na opravu osobních údajů, pokud by zpracovávané údaje byly nepřesné či nekompletní
 • právo na výmaz osobních údajů, zejména bude-li tento můj souhlas odvolán, stanou–li se předmětné osobní údaje nepotřebnými pro výše uvedené účely Správce, bude–li z mé strany vznesena námitka proti rozhodování založeném na automatizovaném zpracování osobních údajů a nebudou–li existovat převažující oprávněné důvody pro takového zpracování, nebo námitky proti zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu, resp. by byly mé osobní údaje zpracovány protiprávně
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, do doby ověření námitky podle čl. 21 GDPR, zejména ve vztahu k jejich namítané nepřesnosti, protiprávnosti nebo nezbytnosti pro daný účel, Správcem
 • právo na přenositelnost údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Správce a právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Souhlasím s tím, že uvedené osobní údaje mohou být poskytovány třetí osobám v odůvodněných případech souvisejících s činností Správce (např. doručovatelům poštovních zásilek), včetně osob, které poskytují Správci IT služby v rámci informačních systémů potřebných pro činnosti správce a osob provádějících výlučně pro potřeby Správce marketingové a obdobné průzkumy (dále jen „Zpracovatelé“), kdy Správce je povinen uzavřít se Zpracovateli smluvní vztah, na jehož základě tyto zaváže v souladu s GDPR stejnou ochranou osobních údajů při jejich případném zpracování Zpracovateli (smlouva o zpracování osobních údajů). Správce bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím zabezpečených systémů.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány za výše uvedených podmínek zcela dobrovolně. Beru taktéž na vědomí, že má práva jsou uvedena zejména v čl. 12 až 21 GDPR.
V případě, že nemáte zájem nám dát souhlas, přečtěte si alespoň zajímavé aktuality ze světa obalů.